skip to Main Content

Πως μπορεί να μας βοηθήσει το Focusing

Το Focusing μπορεί να μας διδάξει πώς :

  • να έλθουμε σε επαφή με βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μας και έτσι να γνωρίσουμε τί πραγματικά αισθανόμαστε και τι πραγματικά θέλουμε.
  • να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε όπως αληθινά είναι.
  • ν' αποκτήσουμε, ή και να βελτιώσουμε, τη σχέση μας με το σώμα μας.
  • να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κρίση μας και την αξιολογική μας ικανότητα.
  • να μετατρέψουμε την αυτοκριτική και την ασάφεια των "μηνυμάτων" μας, όσον αφορά στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, σε ισχυρούς συμμάχους.
  • να βιώσουμε ηρεμία, δυναμισμό και απόλαυση της ζωής

Επίσης μπορεί να συνδυασθεί με την θεραπεία μας και έτσι αυξήσει την αποτελεσματικότητά της

Τηλ. +30 210 6459459 - e-mail: focusinghellas@yahoo.com - User:

Εργαστήριο για το προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Focusing

Christiane Geiser, Judy Moore

Διαφορές μεταξύ ατόμων και μοτίβα ‘δεσμευτικά-δομημένης’ βιωματικής διαδικασίας

Περίληψη

Σε αυτό το εργαστήριο θα δώσουμε μια σύντομη σύνοψη ενός μοντέλου που αναπτύσσεται για περισσότερα από 35 χρόνια για τη μελέτη των διαφορών στους τρόπους που ζούμε τις ζωές μας, συμπεριλαμβάνοντας τους τρόπους με τους οποίους συχνά εξαντλούμε την ενέργειά μας πέφτοντας μέσα σε μη διευκολυντικά μοτίβα ‘δεσμευτικά δομημένης’ (structure-bound) βιωματικής διαδικασίας.

Η γνώση σχετικά με κάποιες από τις βασικές μας διαφορές και μια κάποια κατανόηση των προσωπικών μας μοτίβων ‘δεσμευτικής δομής’ είναι εξαιρετικά βοηθητική στις καθημερινές μας ζωές και σχέσεις. Είναι επίσης πολύ χρήσιμη προκειμένου να κατανοήσουμε πώς – οποιοδήποτε και αν είναι το επίπεδο της εκπαίδευσής μας και η διορατικότητά μας – μπορούμε κατ’ επανάληψη να σαμποτάρουμε τις ζωές και τις σχέσεις μας, εμποδίζοντας έτσι τους εαυτούς μας να ζούμε με ένα τρόπο πιο πλούσιο και βαθύ. Μια γνώση μη-επικριτική κάποιων από τα δικά μας μοτίβα διαφορών και μια κατανόηση κάποιων κοινών μοτίβων ‘δεσμευτικά δομημένης’ βιωματικής διαδικασίας είναι επίσης ανεκτίμητη για να εργαζόμαστε με πελάτες καθώς και όταν εργαζόμαστε με φοιτητές/εκπαιδευομένους και συναδέλφους μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Η Christiane και οι Ελβετοί συνάδελφοί της ενσωμάτωσαν αυτό το υλικό στο 5-ετές εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα στο Ινστιτούτο GFK και [αυτό το υλικό] αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης στο GFK για τα τελευταία 35 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνέχισαν να συλλέγουν εμπειρικά δεδομένα από εκπαιδευόμενους/φοιτητές και συναδέλφους με αποτέλεσμα το μοντέλο να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να παραμένει ‘σε διαδικασία’. Επίσης, σε αυτή την περίοδο, [το] έχουν διδάξει σε πολλά εργαστήρια σε Γερμανόφωνες χώρες (Γερμανία, Αυστρία) σε θεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας.

Η Christiane ξεκίνησε αρχικά να περιγράφει το μοντέλο στην Judy το 2011. Η Judy έπειτα προσκάλεσε την Christiane να παρουσιάσει το υλικό, στη διάρκεια αρκετών εβδομάδων, σε μια μικρή ομάδα συναδέλφων στο Πανεπιστήμιο East Anglia (University of East Anglia – UEA) ως μέρος ενός χρηματοδοτούμενου πρότζεκτ μετάφρασης και ανάπτυξης του υλικού στην Αγγλική γλώσσα. Πιο πρόσφατα η Christiane και η Judy γράφουν και προσφέρουν εργαστήρια σχετικά με αυτό το υλικό στα Αγγλικά σε διάφορα συνέδρια και για μεμονωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα FOT [Focusing-Oriented Therapy – Focusing-Βιωματικής Θεραπείας].

Workshop for the staff of the Hellenic Focusing Centre

Christiane Geiser, Judy Moore

Individual differences and some patterns of ‘structure-bound’ experiencing

Abstract

In this workshop we will give a short overview of a model that has been developed over 35 years to consider differences in how we live our lives, including how we often drain our energy by falling into unhelpful patterns of ‘structure-bound’ experiencing.

Knowledge about some of our basic differences and an understanding of our individual patterns of ‘structure-boundness’ is extremely helpful in our everyday lives and relationships. It is also very useful in terms of understanding how- whatever our level of training and insight- we can repeatedly sabotage our lives and our relationships, thus preventing ourselves from living more richly and deeply. A non-judgemental knowledge of some of our patterns of difference and an understanding of some common patterns of ‘structure-bound experiencing’ is also invaluable to client work and when working with students and colleagues in the training environment.

Christiane and her Swiss colleagues integrate this material into their 5-year PCE training course at the GFK Institute and it has been part of the GFK training for the past 35 years. Over this time they have continued to gather empirical data from students and colleagues so that the model has continued to evolve and remain ‘in process’. They have also taught many workshops in German-speaking countries (Germany, Austria) to therapists and counsellors over this time.

Christiane first began to describe the model to Judy in 2011. Judy then invited Christiane to present the material over several weekends to a small group of colleagues at the University of East Anglia as part of a funded project to translate and develop the material in the English language. More recently Christiane and Judy have written about and taught workshops on this material in English at various conferences and for individual FOT training courses.

Αναφορές / References

Geiser, C. (2010) ‘Moments of Movement: Carrying Forward Structure-Bound Processes in Work with Clients Suffering from Chronic Pain‘ in Person-Centered and Experiential Psychotherapies Vol. 9, June 2010 No. 2, pp. 95-106.

Geiser, C. and Moore, J. ‘New Ways of Processing Experience: How to work with Structure-Bound Processes’ in Madison, G. (2014) Theory and Practice of Focusing Oriented Psychotherapy: Beyond the Talking Cure. London and Philadelphia, Jessica Kingsley. pp. 130-145

Geiser, C. και Moore, J. (2018) ’Νέοι Τρόποι [Διαδικασιακής] Επεξεργασίας της Εμπειρίας – Πώς Εργαζόμαστε με Διαδικασίες Δεσμευτικής Δομής’ στο Εποχή / Epoché (Ψυχοθεραπεία – Φαινομενολογία – Ερμηνευτική), (6), 95-112

Geiser, C. and Moore, J. (2018) ‘Beyond Rogers, Beyond Gendlin: Widening our Understanding of the Theory’ (Presentation at the First European Focusing Conference, Loutraki, Greece) https://www.youtube.com/watch?v=jb_yEuUclac

Για περισσότερα άρθρα στα Γερμανικά και τα Αγγλικά δείτε: / For further articles in German and English see:
www.christianegeiser.ch

Back To Top
X
X