skip to Main Content

Πως μπορεί να μας βοηθήσει το Focusing

Το Focusing μπορεί να μας διδάξει πώς :

 • να έλθουμε σε επαφή με βαθύτερα στρώματα της ύπαρξής μας και έτσι να γνωρίσουμε τί πραγματικά αισθανόμαστε και τι πραγματικά θέλουμε.
 • να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε όπως αληθινά είναι.
 • ν' αποκτήσουμε, ή και να βελτιώσουμε, τη σχέση μας με το σώμα μας.
 • να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κρίση μας και την αξιολογική μας ικανότητα.
 • να μετατρέψουμε την αυτοκριτική και την ασάφεια των "μηνυμάτων" μας, όσον αφορά στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, σε ισχυρούς συμμάχους.
 • να βιώσουμε ηρεμία, δυναμισμό και απόλαυση της ζωής

Επίσης μπορεί να συνδυασθεί με την θεραπεία μας και έτσι αυξήσει την αποτελεσματικότητά της

Τηλ. +30 210 6459459 - e-mail: focusinghellas@yahoo.com - User:

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
του ιστότοπου new.focusing.gr

Εισαγωγή

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης ισχύουν για τον ιστότοπο στη διεύθυνση http://new.focusing.gr και http://www.focusing.gr (στο εξής «ιστότοπος»).

Μπορείτε να εκτυπώσετε αυτούς τους όρους ή να τις αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας για μελλοντική αναφορά. Παρακαλούμε να τους διαβάστε με προσοχή.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε, έχετε πρόσβαση ή κάνετε χρήση του ιστοτόπου, συμφωνείτε, αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και ότι δεσμεύεστε νομικά από αυτούς και συμμορφώνεστε πλήρως με αυτούς.

Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε σε χρήση του ιστοτόπου.

Η Εταιρεία

Η εταιρεία «Π. Ζαρογιάννης & Ά. Καραλή Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο Ελληνικό Κέντρο Focusing, δημιούργησε την ιστοσελίδα new.focusing.gr (ή www.focusing.gr), προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες πληροφορίες και πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Η χρήση και το περιεχόμενο του ιστοτόπου του Ελληνικού Κέντρου Focusing new.focusing.gr (ή www.focusing.gr) διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να συμμορφώνεστε με αυτούς. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης δεσμεύουν καθένα που τον χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση σε αυτόν, υπό οποιαδήποτε εκδοχή και έκφανσή του.

Ειδικές Διατάξεις

Τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing new.focusing.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, αν συντρέχουν λόγοι για κάτι τέτοιο, και χωρίς προειδοποίηση, ενημερώνοντας παράλληλα το παρόν κείμενο με τις προσθήκες ή τις τροποποιήσεις που επιφέρονται και ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου του. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου του Ελληνικού Κέντρου Focusing new.focusing.gr, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Η χρήση του ιστοτόπου του Ελληνικού Κέντρου Focusing new.focusing.gr ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.

α) Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα γίνουν δεσμευτικές για εσάς κατά την πρώτη χρήση του Ιστότοπου μας μετά την εφαρμογή των αλλαγών. Κατά συνέπεια, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό.

β) Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της τρέχουσας έκδοσης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και των προηγούμενων εκδόσεων, υπερισχύουν οι ισχύουσες και ισχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται ρητώς άλλως.

Διακοπή/Τροποποίηση λειτουργίας – Πρόσβαση Υπηρεσιών

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing δικαιούται οποτεδήποτε να διακόψει/αναστείλει χωρίς προειδοποίηση, προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία/πρόσβαση του ιστοτόπου, εν όλω ή εν μέρει και για οποιοδήποτε λόγο (επιχειρησιακό, ρυθμιστικό, νομικό ή άλλο, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης, επισκευής, τακτικής ή έκτακτης, ή για λόγους ανωτέρας βίας, τυχαίους, κ.λπ.). Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστοτόπου κατά καιρούς και να αποσύρουμε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά ή περιεχόμενο που παρέχονται στον ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση.

Κατά την κρίση μας και χωρίς σχετική ειδοποίηση, μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να αναστείλουμε τη λειτουργία οποιουδήποτε μέρος ή τμήματος του ιστότοπου, χωρίς να ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των μερικών ή και εν συνόλω τροποποιήσεων που έγιναν στον ιστότοπο.

Επίσης:

(α) Ενώ προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος είναι κανονικά διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα, δεν μπορούμε να θεωρούμε υπεύθυνοι αν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

(δ) Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι ο διακομιστής που καθιστά διαθέσιμο τον ιστότοπο δεν έχει σφάλματα και ιούς, δεν μπορούμε να παράσχουμε καμία εγγύηση σχετικά με αυτό.

(ε) Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Δεν μπορούμε να θεωρούμε υπεύθυνοι για την αποτυχία σας να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο από οποιαδήποτε τοποθεσία ή πρόγραμμα περιήγησης. Οποιαδήποτε τέλη πρόσβασης προκύπτουν για την πρόσβαση στον ιστότοπο (π.χ. χρεώσεις κλήσης) είναι δική σας ευθύνη.

(στ) Λόγω της φύσης του Διαδικτύου και του γεγονότος ότι η πρόσβασή σας στον ιστότοπο συνεπάγεται λειτουργία εκτός του ελέγχου μας, δεν μπορούμε να θεωρούμε υπεύθυνοι για τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τον ιστότοπο.

(ζ) Παρότι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε εύλογη μέριμνα για την παροχή πρόσβασης στον ιστότοπο, δεν μπορούμε να θεωρούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε διαφθορά ή απώλεια δεδομένων που διατηρούνται στον υπολογιστή σας ή για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον υπολογιστή σας εξαιτίας της χρήσης του ιστότοπου.

Ειδικότεροι Όροι

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ιστότοπου διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης και ισχύουν από κοινού. Σε περίπτωση σύγκρουσης ωστόσο, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου του Ελληνικού Κέντρου Focusing new.focusing.gr (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πληροφορίες, άρθρα, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, δεδομένα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, παρεχόμενες υπηρεσίες, ονομασίες υπηρεσιών, αρχεία, κτλ.) και η δομή του αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Κέντρο Focusing new.focusing.gr ή στους προμηθευτές του περιεχομένου και ρυθμίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και παρέχεται στους χρήστες για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται εμπορική ή κερδοσκοπική του εκμετάλλευση.

Κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε κανένα μέρος του ιστοτόπου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προορίζεται ή μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο.

Χρήση για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς

Δηλαδή, με την επιφύλαξη των ερευνητικών και διδακτικών σκοπών, ο επισκέπτης του ιστοτόπου μπορεί να κάνει χρήση του περιεχομένου του αλλά και σε καμία περίπτωση για εμπορική χρήση.

Εμπορική χρήση

Η οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου του Ελληνικού Kέντρου Focusing new.focusing.gr, μερικώς ή ως σύνολο, δεν επιτρέπεται χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ελληνικού Κέντρου Focusing. Δηλαδή, η δημοσίευση, αναδημοσίευση, παρουσίαση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, διάδοση, μεταποίηση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μεταφορά, αποθήκευση, μεταγλώττιση, μετάφραση, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download) ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά ή εν συνόλω, απαγορεύεται ρητά. Το Ελληνικό Κέντρο Focusing επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή / και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Αναφορά πηγής προέλευσης

Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου από την χρήστη/επισκέπτη, θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς την πηγή της προέλευσής του.

Πρϊόντα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Τρίτων

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στον ιστότοπο, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στον ιστότοπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Εισφορά περιεχομένου

Οι χρήστες που εισφέρουν περιεχόμενο στον ιστότοπο δηλώνουν ότι είναι φορείς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν υφίστανται σε σχέση με αυτό ή/και ότι έχουν άδεια προς τούτο από τους φορείς των δικαιωμάτων. Το Ελληνικό Κέντρο Focusing new.focusing.gr δεν ευθύνεται για παραβίαση τυχόν υπαρχόντων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί περιεχομένου ή/και εφαρμογών που έχουν εισφερθεί από χρήστες.

Υποχρεώσεις/Ευθύνη Επισκέπτη/Χρήστη του Ιστοτόπου

Χρήση του ιστοτόπου

Οι χρήστες / επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη αποκλειστικά προσωπική χρήση του ιστοτόπου, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Focusing.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του ιστοτόπου για:

 • να προξενήσουν βλάβη ή ζημία σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο, ενήλικο ή ανήλικο,
 • να μεταδώσουν, διαδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων ή / και παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων (πχ. παράνομου, παρενοχλητικού, δυσφημιστικού, καταχρηστικού, απειλητικού, επιβλαβούς, άσεμνου ή άλλης φύσης υλικού ή παραβίασης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο),
 • να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων,
 • να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του new.focusing.gr, να ζημιώσουν με οποιοδήποτε τρόπο τη φήμη του Ελληνικού Κέντρου Focusing ή τρίτων, να εμποδίσουν οποιοδήποτε χρήστη / επισκέπτη να έχει πρόσβαση στο new.focusing.gr και / ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου του Ελληνικού Κέντρου Focusing,
 • να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της του Ελληνικού Κέντρου Focusing.
 • να διαβιβάσουν υλικό που ενθαρρύνει συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα, ή παραβιάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή κώδικα δεοντολογίας
 • να παρεμβαίνουν σε οποιαδήποτε χρήση του ιστοτόπου από οποιονδήποτε άλλο χρήστη

Εάν παραβιάσετε αυτήν την διάταξη, θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες και έξοδα που προκύπτουν από την παράβασή σας.

Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο εκτός Ελλάδος, το πράττετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των τοπικών νόμων.

Ο χρήστης / επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ’ αιτίας ή εξ’ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως το Ελληνικό Κέντρο Focusing έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο εξωδικαστικά ή / και σε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ως αποτέλεσμα χρήσης του ιστοτόπου.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του ιστοτόπου, ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει το Ελληνικό Κέντρο Focusing για κάθε θετική ή / και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Υποχρεώσεις / Ευθύνη του Ελληνικού Κέντρου Focusing

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το Ελληνικό Κέντρο Focusing δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική, εξ’ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) που μπορεί ενδεχομένως να προκληθεί στους επισκέπτες / χρήστες του ιστοτόπου ή σε τρίτους από τη χρήση αυτού, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού ή / και του περιεχομένου και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτόν.

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ιστοτόπου του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του ιστοτόπου / των servers του ή / και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό του θα είναι αδιάκοπες ή / και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς το Ελληνικό Κέντρο Focusing δε φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες / χρήστες του ιστοτόπου ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing δηλώνει ρητά ότι δε δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Ανωτέρα βία:

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, κ.λπ.

Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου.

Σύνδεσμοι (Hyperlinks) Προς Άλλους Διαδικτυακούς Τόπους (Websites)

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων (ιστοτόπων), των οποίων οι «σύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο επισκέπτης / χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη.

Καταχώρηση και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing new.focusing.gr διαθέτει ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας με τους χρήστες επισκέπτες, όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου, και το μήνυμα αυτό καθεαυτό. Το Ελληνικό Κέντρο Ελληνικό Κέντρο Focusing new.focusing.gr συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος συμμετοχής στις υπηρεσίες που παρέχει το Ελληνικό Κέντρο Focusing και για την περαιτέρω ενημέρωση και επικοινωνία με τον επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας και εκπαίδευσης και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο.

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing new.focusing.gr σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το Ελληνικό Κέντρου Focusing new.focusing.gr προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το Ελληνικό Κέντρο Focusing στο focusinghellas(at)yahoo.com.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα – Τελικές Διατάξεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από το Ελληνικό Κέντρο Focusing που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Πολιτική σχετικά με τη χρήση Cookies

Γενικά για τα cookies

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα Cookies και τη χρήση τους στη σελίδα Πολιτική Απορρήτου και χρήσης Cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies επισκεφτείτε: http://www.allaboutcookies.org/

Πώς να ελέγχετε τα cookies:

Ασφαλώς και μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies αν το επιθυμείτε. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ καθώς και εδώ: http://www.youronlinechoices.com/gr/. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Περιορισμός/Αποποίηση ευθύνης του Ελληνικού Κέντρου Focusing new.focusing.gr

(α) Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση του ιστοτόπου ή τη μη διαθεσιμότητά του για:

(i) οποιεσδήποτε επιχειρηματικές ζημίες (όπως απώλεια κερδών, επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμβάσεις ή υπεραξία) · ή

(ii) τυχόν ζητήματα που οφείλονται σε γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου μας. ή

(iii) τυχόν απρόβλεπτες απώλειες ή ζημίες.

(β) Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που υποβάλατε εσείς ή κάποιο άλλο μέλος.

(γ) Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν αποτυχία ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή εικόνων που αποστέλλονται μέσω του ιστοτόπου για να φτάσουν στον αποδέκτη σας.

(δ) Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, λάθη, παραλείψεις ή ιό στον ιστότοπο.

(ε) Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε υλικό κατεβάσατε ή άλλως αποκτήσατε μέσω της χρήσης του ιστοτόπου. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές στο σύστημα του υπολογιστή σας που προκύπτουν από τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν από τη λήψη τέτοιου υλικού.

(ζ) Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη λόγω οποιασδήποτε σύνδεσης που τοποθετείται στον ιστότοπο σε έναν άλλο ιστότοπο για τον οποίο δεν είμαστε υπεύθυνοι.

Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Ελληνικό Κέντρο Focusing, αλλά και γενικότερα σε σχέση με την Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική, Ψυχοθεραπεία και Εκπαίδευση.

Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο ενός ιστοτόπου προβολής του Ελληνικού Κέντρου Focusing και ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητές του και τις υπηρεσίες που προσφέρει, καθώς και σχετικά με την Προσωποκεντρική & Focusing-βιωματική Συμβουλευτική, Ψυχοθεραπεία και Εκπαίδευση στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και διεθνώς.

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing new.focusing.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing new.focusing.gr :

 • δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα.
 • δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
 • δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή.
 • δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Focusing new.focusing.gr δεν εγγυάται ότι θα ανταποκρίνεται σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται από τον επισκέπτη/χρήστη.
 • δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, αρνητικό διαφέρον, ζημία από ποινική δίωξη που προκύπτει ή απορρέει από την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων το αναλαμβάνει ο εκάστοτε επισκέπτης/ χρήστης.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων και χρήση “συνδέσμων” (hyperlinks)

Ο παρών ιστότοπος/δικτυακός τόπος ενδέχεται στις επιμέρους ιστοσελίδες του να περιέχει “συνδέσμους” (“συνέσμους υπερκειμένου”) (hyperlinks) σε άλλους ιστότοπους/δικτυακούς τόπους. O ιστότοπος new.focusing.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά.

O δικτυακός τόπος new.focusing.gr σε καμία περίπτωση

 • δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει.
 • συνεπώς, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων.

Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και σελίδες, οι οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Δικαίωμα για παρακολούθηση:

(α) Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος (αλλά δεν εγγυόμαστε ότι θα) να παρακολουθήσουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα αναλαμβάνετε κατά τη χρήση του ιστοτόπου για να διασφαλίσετε την τήρηση αυτών των Όρων.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης ενέχουν τη θέση συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή και του επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου. Κάθε τροποποίηση της συμφωνίας αυτή προκειμένου να έχει ισχύ θα πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη/χρήστη και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Ελληνικών/Αθηναϊκών Δικαστηρίων.

Κύριο δίκαιο και δικαιοδοσία:

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και εσείς και εσείς συμφωνείτε να υποβάλετε στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Επικοινωνία

Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα ή σε θέματα που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο focusinghellas(at)yahoo.com ή, εναλλακτικά, στα focusing.gr(at)gmail.com ή info(at)focusing.gr .

Επικοινωνία από εμάς

Εάν διαθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ενδέχεται να σας στέλνουμε από καιρό σε καιρό σημαντικές ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ειδοποιήσεις αυτές μπορεί να αφορούν ζητήματα που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αλλαγές υπηρεσιών και αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Ειδοποιήσεις

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, όλες οι ειδοποιήσεις από εσάς σε εμάς θα πρέπει να αποστέλλονται με στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σελίδα Επικοινωνία.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς ή οποιοδήποτε περιεχόμενο στον ιστότοπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας – λεπτομέρειες στη σελίδα Επικοινωνία.

Όροι Χρήσης

Back To Top
X
X